Trực Tiếp Tổ Chức Thi Hành Án Dân Sự

5 tháng trước
20.01.2024

Nhiệm vụ của Thừa phát lại khi tổ chức thi hành án

Theo khoản 1 Điều 52 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì khi tổ chức thi hành án, Thừa phát lại sẽ có các nhiệm […]

Xem thêm
5 tháng trước
20.01.2024

Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án dân sự được thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào Điều 45 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau: Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án 1. […]

Xem thêm