Vi bằng hành vi trong quá khứ

5 tháng trước
22.01.2024

Vi bằng ghi nhận các hành vi trong quá khứ

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các giao dịch ; – Các […]

Xem thêm
1 năm trước
22.03.2023

Vi bằng ghi nhận lại các hành vi trong quá khứ

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các giao dịch ; – Các […]

Xem thêm