Vi bằng ghi nhận các hành vi trong quá khứ

Vi bằng ghi nhận các hành vi trong quá khứ

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các giao dịch ;

– Các bên xác nhận, khẳng định lại đã thực hiện 1 giao dịch trong quá khứ (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho ,trao đổi …);

– Các bên xác nhận, khẳng định lại về việc đã bàn giao, nhận bàn giao tài sản đúng đối tượng, điều kiện đã giao dịch (bàn giao nhà trong hợp đồng thi công, bàn giao tài sản trong hợp đồng mua bán, cho thuê …);

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã đứng tên hộ trên giấy tờ, văn bản (Việt kiều nhờ người trong nước đứng tên hộ mua nhà đất, đứng tên hộ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, đứng tên hộ trên giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu …)

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã nhận quyền lợi liên quan đến việc thừa kế (có thể xảy ra trước hoặc sau thời điểm kê khai di sản thừa kế).

– Các bên xác nhận, khẳng định lại trong quá khứ đã hứa thưởng cho nhau khi làm hoàn thành một việc gì đó;

Hoặc còn nhiều sự kiện, hành vi trong đời sống cộng đồng đã xảy ra trong quá khứ mà đến thời điểm hiện tại những người đó có thể ngồi để xác nhận và khẳng định lại rằng trong quá khứ họ đã thực hiện việc đó và nay vẫn công nhận nó là có thật.

TIN TỨC LIÊN QUAN