Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trên mạng

Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trên mạng

– Ghi nhận việc báo chí, internet, các phương tiện thông tin đưa tin sai sự thật, đưa tin khi chưa được phép hoặc vu khống các cá nhân, tổ chức;

– Vi bằng ghi nhận hành vi xúc phạm đe dọa cá nhân trên Internet, tin nhắn trên điện thoại di động, đưa các thông tin bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân;

– Vi bằng ghi nhận việc vi phạm bản quyền trên internet, sai lệch thông tin ..v..v…

Ngoài ra còn có nhiều sự kiện pháp lý xảy ra trong cuộc sống và sinh hoạt mà Vi bằng có thể được lập để sử dung làm căn cứ giải quyết tranh chấp trong các thỏa thuận, cam kết, trong thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên (tổ chức ,cá nhân) liên quan, hoặc sử dụng làm tài liệu chứng cứ cho Tòa án khi xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

TIN TỨC LIÊN QUAN