Nhiệm vụ của Thừa phát lại khi tổ chức thi hành án

Nhiệm vụ của Thừa phát lại khi tổ chức thi hành án

Theo khoản 1 Điều 52 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì khi tổ chức thi hành án, Thừa phát lại sẽ có các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thi hành án của Thừa phát lại

1. Khi tổ chức thi hành án, Thừa phát lại có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện kịp thời, đúng nội dung quyết định thi hành án được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ban hành theo đề nghị của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

b) Mời đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết việc thi hành án;

c) Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xem xét sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án đã ban hành theo đề nghị của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại;

d) Xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu để xác minh địa chỉ, tài sản của người phải thi hành án.

Đồng thời, cần lưu ý khi tổ chức thi hành án thì Thừa phát lại sẽ không được thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

TIN TỨC LIÊN QUAN