Văn phòng Thừa phát lại có được giao thẩm quyền cấp bản sao vi bằng không?

Văn phòng Thừa phát lại có được giao thẩm quyền cấp bản sao vi bằng không?

Tại Điều 42 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định việc cấp bản sao vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại đang lưu trữ bản chính vi bằng đó có thẩm quyền thực hiện việc cấp bản sao vi bằng trong các trường hợp sau đây:

1. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cung cấp hồ sơ vi bằng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã lập vi bằng;

2. Theo yêu cầu của người yêu cầu lập vi bằng, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vi bằng đã được lập.

Lưu ý: Người yêu cầu cấp bản sao vi bằng phải trả chi phí cấp bản sao vi bằng cụ thể sau:

– Từ trang 01 đến 02 với mức thu là 05 nghìn đồng/trang,

– Từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang là 03 nghìn đồng.

TIN TỨC LIÊN QUAN