Tống đạt là gì và thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại?

Tống đạt là gì và thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại?

  1. Tống đạt là gì?

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

 2. Thẩm quyền, phạm vi Tống đạt của Thừa phát lại 

Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại theo Điều 32 Nghị định 08/2020/NĐ-CP như sau:

– Thừa phát lại thực hiện tống đạt các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu sau đây:

+ Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự;

+ Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

– Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có thể giao thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do Thừa phát lại thực hiện.

– Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức yêu cầu về việc tống đạt thiếu chính xác, không đúng thủ tục, không đúng thời hạn của mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN