Thẩm quyền lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền

Thẩm quyền lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền

Được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, cụ thể:.Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 của Nghị định này.”

Như vậy, việc lập vi bằng thuộc thẩm quyền của Thừa phát lại. Đây là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự. (Theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan). Do đó, vi bằng không được lập bởi Thừa phát lại sẽ không có giá trị pháp lý.

TIN TỨC LIÊN QUAN