Giá trị pháp lý của Hợp đồng được công chứng

Giá trị pháp lý của Hợp đồng được công chứng

Việc lập và công chứng hợp đồng được thực hiện tại Tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng vẫn được thực hiện trong điều kiện một trong các bên bị hạn chế đi lại. Chẳng hạn: bị tạm giam, tạm giữ, đang chữa bệnh hay vì già yếu,… Giảm thiểu được khiếu kiện, hạn chế rủi ro do tranh chấp. Hợp đồng được công chứng có các giá trị pháp lý sau:

  • Là chứng cứ theo luật định, được pháp luật thừa nhận và không phải chứng minh;
  • Hợp đồng được Công chứng viên làm chứng khách quan. Đảm bảo tuân thủ theo hình thức và nội dung luật định, không bị bác bỏ;
  • Công chứng viên đảm bảo việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận;
  • Công chứng viên đảm bảo nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hợp đồng có hiệu lực đối với các bên và được chủ thể khác tôn trọng.

Do đó, việc soạn thảo Hợp đồng có tính ràng buộc pháp lý ngay từ ban đầu rất quan trọng. Việc này đảm bảo quá trình thực hiện hợp đồng được rõ ràng, tạo cơ sở cho giải quyết các vấn đề liên quan. 

TIN TỨC LIÊN QUAN