Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích gì?

Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích gì?

 

Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích sau:

 

Theo Điều 32 Luật Giá quy định:

 

“Điều 32. Kết quả thẩm định giá

 

1. Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và các bên liên quan xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá đối với tài sản.

 

2. Việc sử dụng kết quả thẩm định giá phải đúng mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá hoặc văn bản yêu cầu thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

3. Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá.”

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN