Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền trong hợp đồng công chứng được quy định ra sao?

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền trong hợp đồng công chứng được quy định ra sao?

Căn cứ tại Điều 567 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên ủy quyền như sau:

“Điều 567. Nghĩa vụ của bên ủy quyền

1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

3. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.”

Theo Điều 568 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 568. Quyền của bên ủy quyền

1. Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

2. Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 của Bộ luật này.”

Theo đó, quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền được quy định như trên.

TIN TỨC LIÊN QUAN