Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi giao nhận tài sản

Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi giao nhận tài sản

Bà M tìm đến Văn phòng Thừa phát lại Đức Tín và trình bày sự việc như sau:
Bà M đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng từ ông H quyền sử dụng thửa đất có diện tích 60m2 tại địa chỉ: phường X, quận Y, thành phố Z. Theo đó, bà M đã đặt cọc cho ông H số tiền 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) để đảm bảo cho việc chuyển nhượng. Đồng thời, hai bên thoả thuận rằng ông H có trách nhiệm bàn giao thửa đất này cho bà M trước khi hai bên ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng.
Tuy nhiên, sau khi đặt cọc, bà M nhận được thông tin có một nhóm người tụ tập dựng lán, trại trên thửa đất của ông H và nhóm người này tự nhận rằng ông H đã nhận đặt cọc và hứa chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất này cho họ từ lâu.
Sau đó, bà M đã nhiều lần liên lạc với ông H để hỏi về sự việc này, tuy nhiên ông H trả lời rằng ông không biết và không đưa ra lời giải thích rõ ràng.
Nay, đến thời hạn bàn giao thửa đất theo thoả thuận, bà M nhận thấy việc giao nhận tài sản, đặc biệt là tài sản có giá trị như quyền sử dụng thửa đất nêu trên tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chỉ có sự tham gia giữa hai bên và nguy cơ xảy ra sự cản trở từ bên thứ ba hoặc xảy ra tranh chấp trong tương lai.
Để hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi của các bên, bà M tìm đến Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông để yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi giao nhận tài sản giữa ông H và bà M.
𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒆̂𝒖 𝒕𝒓𝒆̂𝒏, 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒅𝒐 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒗𝒂̆𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏, 𝒕𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒅𝒐 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏, 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒓𝒂 𝒌𝒉𝒊 𝒐̂𝒏𝒈 𝑯 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̀ 𝑴 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̉𝒂 đ𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒖. 𝑽𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒆̀𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉, đ𝒐𝒂̣𝒏 𝒈𝒉𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒈𝒉𝒊 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚.
𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒂̉𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒃𝒂 𝒄𝒐́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒑𝒉𝒂́ 𝒓𝒐̂́𝒊, 𝒄𝒂̉𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒃𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒐̂𝒏𝒈 𝑯 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̀ 𝑴. 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 đ𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏, 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒙𝒆́𝒕 𝒙𝒖̛̉, 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒐̀𝒂 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃, 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏.
——————————————————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI ĐỨC TÍN
🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0979126284
️ ️ ️ ️ ️

TIN TỨC LIÊN QUAN